BRIDGEPORT — Former state Rep. Christina Ayala was given a suspended sentence Friday after pleading guilty to state election law violations.
The 31-year-old Ayala, who was elected in 2012 to represent the city’s East Side, agreed under a plea bargain not to seek elective office for two years.
The plea deal came as Ayala, who lost a primary for re-election to her state House seat last year, was about to go to trial in the case.
She pleaded guilty to two counts of providing a false statement and was sentenced by Superior Court Judge Earl Richards to a suspended one-year prison term followed by two years of conditional discharge.

Dressed in a black jacket and skirt, her hair in a bun, Ayala declined to comment as she and her lawyer, Guy Soares, left the Golden Hill Street courthouse.
Between 2009 and 2012, Ayala voted in various Bridgeport Democratic Town Committee elections, a municipal primary election and a state primary election in districts other than where she was living at the time, according an investigation by the State Elections Enforcement Commission. She voted in the general election in 2012 in a district where she did not reside.

Investigators determined through her daughter’s school records and Ayala’s own employment records that she was actually living on North Avenue when she claimed on voter registration applications that she was living on Noble Avenue.
Later, she claimed for the primary she was living on Noble Avenue when, in fact, she was living on Hillside Avenue, both in different voting districts, the arrest warrant affidavit states.
Her own election committee stated in its documents that Ayala lived on Hillside Avenue, the affidavit states.
When state election officials questioned her residence, the affidavit states, Ayala presented fabricated evidence to SEEC investigators that she lived at an address in a district where she voted while actually residing at an address outside that district.
She was initially charged with eight counts of fraudulent voting, 10 counts of primary or enrollment violations and one counts of tampering with or fabricating physical evidence.
Although her mother, Democratic Registrar of Voters Santa Ayala, was also the subject of an investigation in the case, she was not charged.

http://www.ctpost.com/news/article/Ayala-gets-suspended-sentence-for-election-fraud-6529496.phpPor Daniel Tepfer
Actualización 12:11a.m., sábado, 26 de de septiembre de, el año 2015

78
 Ayala Foto: Ned Gerard / Foto Archivo / Connecticut Post
Foto: Ned Gerard / Foto Archivo
Comprar foto
Ayala
Bridgeport -. El ex representante estatal Christina Ayala se le dio una sentencia suspendida el viernes después de declararse culpable de violaciónes ley electoral del estado.
A los 31 años de edad, Ayala, que fue elegido en 2012 para representar lado Este de la ciudad, estuvo de acuerdo en virtud de un acuerdo con el fiscal no buscar puestos de elección durante dos años.
El acuerdo con la fiscalía llegó como Ayala, que perdió una primaria para la reelección a su estado asiento de la casa el año pasado, estaba a punto de ir a juicio en el caso.
Se declaró culpable de dos cargos de proporcionar una declaración falsa y fue condenado por el juez del Tribunal Superior Earl Richards para un mandato de un año de prisión suspendida seguido de dos años de libertad condicional.

Vestido con una chaqueta y falda negro, con el pelo recogido en un moño, Ayala no quiso hacer comentarios mientras ella y su abogado, Guy Soares, salida del juzgado de la calle Golden Hill.
Entre 2009 y 2012, Ayala ha votado en varias elecciones del Comité de Ciudad Democrática Bridgeport, una elección primaria municipal y una elección primaria estatal en distritos distintos de donde ella estaba viviendo en ese momento, según una investigación realizada por la Comisión Reguladora de Elecciones del Estado. Ella votó en las elecciones generales de 2012, en un distrito donde no residía.

Los investigadores determinaron a través de los registros escolares de su hija y propios registros de empleo de Ayala que ella estaba viviendo en la Avenida Norte cuando ella afirmaba en las solicitudes de registro de votantes que vivía en la avenida Noble.
Más tarde, se reivindica para las primarias que vivía en la avenida Noble cuando, de hecho, ella estaba viviendo en Hillside Avenue, tanto en diferentes distritos de votación, los estados de arresto orden de declaración jurada.
Su propia comisión electoral declaró en sus documentos que Ayala vivió en Hillside Avenue, según la declaración.

Cuando los funcionarios electorales estatales cuestionaron su residencia, según la declaración, Ayala presentaron pruebas falsas a los investigadores SEEC que vivía en una dirección en un distrito donde votó, cuando en realidad con domicilio en una dirección fuera de ese distrito.
Ella inicialmente fue acusado de ocho cargos de fraude electoral, 10 cargos de violaciónes primarias o de inscripción y uno cuenta de la manipulación o falsificación de pruebas físicas.

A pesar de que su madre, Registrador de Votantes de Santa Democrática Ayala, también fue objeto de una investigación en el caso, que no estaba cargada.


作者:Daniel Tepfer
2015年9月26日星期六上午12時11分更新

78
 Ayala照片:Ned Gerard /文件照片/康涅狄格郵政
照片:Ned Gerard /文件照片
購買照片
阿亞拉
BRIDGEPORT - 前國家代表克里斯蒂娜·阿亞拉星期五被判緩刑,宣稱違反選舉法。
2012年當選的31歲的阿亞拉(Ayala)代表該市的東區(East Side),同意一個不尋求選舉辦公室兩年的辯護議價。
認罪協議來自於阿亞拉,他在去年重選當選國家議席時失去了一個小學,將要在案件中審判。
她承認兩項提供虛假陳述的指控,並被高等法院法官Earl Richards先生判處緩刑一年有期徒刑,兩年有條件釋放。

穿著黑色外套和裙子,她的頭髮在一個包子,阿亞拉拒絕評論,因為她和她的律師,Guy Soares,離開金山街法院。
根據國家選舉執行委員會的調查,在2009年至2012年期間,阿亞拉投票選舉了布里奇波特民主黨市鎮委員會的各種選舉,市政選舉和在當時居住地區以外的地區進行州級主要選舉。她在2012年的大選中投票,在她沒有居住的地區。

調查員通過她女兒的學校記錄和Ayala自己的就業記錄,確定她實際上住在北大道,當她聲稱選民登記申請,她住在貴族大道。
後來,她聲稱她的小學生住在貴族大道,事實上,她住在山坡大道,在不同的投票區,逮捕令宣誓狀態。
她自己的選舉委員會在其文件中說,阿亞拉住在山坡大道,宣誓書。
當州選舉官員質疑她的住所時,Ayala向SEEC調查人員提供了有形的證據,證明她居住在她投票的地區的地址,而實際上居住在該地區以外的地址。
她最初被控以8項欺詐投票,10項初級或入學違規以及一項篡改或製造物證的罪名。
雖然她的母親,選民聖誕老人阿亞拉民主黨登記官,也是該案件的調查對象,她沒有被起訴。
Zuòzhě:Daniel Tepfer
2015 nián 9 yuè 26 rì xīngqíliù shàngwǔ 12 shí 11 fēn gēngxīn

78
 Ayala zhàopiàn:Ned Gerard/wénjiàn zhàopiàn/kāngnièdígé yóuzhèng
zhàopiàn:Ned Gerard/wénjiàn zhàopiàn
gòumǎi zhàopiàn
ā yà lā
BRIDGEPORT - qián guójiā dàibiǎo kèlǐsīdì nà·ā yà lā xīngqíwǔ bèi pàn huǎnxíng, xuānchēng wéifǎn xuǎnjǔ fǎ.
2012 Nián dāngxuǎn de 31 suì de ā yà lā (Ayala) dàibiǎo gāi shì de dōngqū (East Side), tóngyì yīgè bù xúnqiú xuǎnjǔ bàngōngshì liǎng nián de biànhù yìjià.
Rènzuì xiéyì láizì yú ā yà lā, tā zài qùnián chóng xuǎn dāngxuǎn guójiā yìxí shí shīqùle yīgè xiǎoxué, jiāngyào zài ànjiàn zhōng shěnpàn.
Tā chéngrèn liǎng xiàng tígōng xūjiǎ chénshù de zhǐkòng, bìng bèi gāoděng fǎyuàn fǎguān Earl Richards xiānshēng pànchǔ huǎnxíng yī nián yǒu qí túxíng, liǎng nián yǒu tiáojiàn shìfàng.

Chuānzhuó hēisè wàitào hé qúnzi, tā de tóufà zài yīgè bāozi, ā yà lā jùjué pínglùn, yīnwèi tā hé tā de lǜshī,Guy Soares, líkāi jīnshān jiē fǎyuàn.
Gēnjù guójiā xuǎnjǔ zhíxíng wěiyuánhuì de diàochá, zài 2009 nián zhì 2012 nián qíjiān, ā yà lā tóupiào xuǎnjǔle bù lǐ qí bō tè mínzhǔ dǎng shì zhèn wěiyuánhuì de gèzhǒng xuǎnjǔ, shìzhèng xuǎnjǔ hé zài dāngshí jūzhù dìqū yǐwài dì dìqū jìnxíng zhōu jí zhǔyào xuǎnjǔ. Tā zài 2012 nián de dàxuǎn zhōng tóupiào, zài tā méiyǒu jūzhù dì dìqū.

Diàochá yuán tōngguò tā nǚ'ér de xuéxiào jìlù hé Ayala zìjǐ de jiùyè jìlù, quèdìng tā shíjì shang zhù zài běi dàdào, dāng tā shēngchēng xuǎnmín dēngjì shēnqǐng, tā zhù zài guìzú dàdào.
Hòulái, tā shēngchēng tā de xiǎoxuéshēng zhù zài guìzú dàdào, shìshí shàng, tā zhù zài shānpō dàdào, zài bùtóng de tóupiào qū, dàibǔ lìng xuānshì zhuàngtài.
Tā zìjǐ de xuǎnjǔ wěiyuánhuì zài qí wénjiàn zhōng shuō, ā yà lā zhù zài shānpō dàdào, xuānshì shū.
Dāng zhōu xuǎnjǔ guānyuán zhíyí tā de zhùsuǒ shí,Ayala xiàng SEEC diàochá rényuán tígōngle yǒuxíng de zhèngjù, zhèngmíng tā jūzhù zài tā tóupiào dì dìqū dì dìzhǐ, ér shíjì shang jūzhù zài gāi dìqū yǐwài dì dìzhǐ.
Tā zuìchū bèi kòng yǐ 8 xiàng qīzhà tóupiào,10 xiàng chūjí huò rùxué wéiguī yǐjí yī xiàng cuàngǎi huò zhìzào wùzhèng de zuìmíng.
Suīrán tā de mǔqīn, xuǎnmín shèngdàn lǎorén ā yà lā mínzhǔ dǎng dēngjì guān, yěshì gāi ànjiàn de diàochá duìxiàng, tā méiyǒu bèi qǐsù.


Даниэль Тэпфер
Обновлено 12:11 утра, субботой, 26 сентября 2015

78
 Аяла Фото: Ned Gerard / Файл Photo / Connecticut Post
Фото: Ned Gerard / файла Фото
Купить фото
Аяла
BRIDGEPORT -. Бывший государственный член палаты Кристина Ayala получил условный срок пятницу после того, как признал себя виновным в государственных нарушений избирательного законодательства.
31-летний Аяла, который был избран в 2012 году для представления города Ист-Сайд, согласованные в рамках сделки о признании вины не искать выборную должность в течение двух лет.
Сделка о признании вины пришел как Айала, который потерял праймериз для переизбрания на ее государственной Дом сиденье в прошлом году, собирался идти в суд в случае.
Она признала себя виновной по двум пунктам предоставления ложных показаний и был осужден судья Верховного суда Эрла Richards к условному тюремному сроку один год за которым следуют два года условного освобождения.

Одетый в черную куртку и юбку, ее волосы в булочке, Айала отказался от комментариев, как она и ее адвокат, Гай Соарес, покинул здание суда Golden Hill Street.
В период с 2009 по 2012 год, Айала проголосовали в различных выборах Бриджпорт Демократический горкома, муниципальный первичные выборы и государственную первичные выборы в других, чем где она жила в то время районах, по расследование Комиссией по обеспечению соблюдения государственных выборах. Она голосовала на всеобщих выборах в 2012 году в районе, где она не проживает.

Следователи установили, через школьные записи своей дочери и собственные записи в трудовой книжке Айала, что она была на самом деле, живущих на Северном проспекте, когда она заявила о регистрации заявления избирателей, что она живет на Noble авеню.
Позже, она утверждала, что для первичного она жила на проспекте Noble, когда, на самом деле, она жила на проспекте Hillside, как в разных районах голосования, ордер на арест дачи показаний под присягой государств.
Ее собственный избирательный комитет заявил в своих документах, что Аяла жили на Hillside авеню, аффидевите государств.
Когда государственные чиновники выборов под сомнение ее место жительства, Из этих показаний, Айала представили сфабрикованные доказательства следователям SEEC, что она жила по адресу, в районе, где она голосовала в то время как на самом деле проживает по адресу за пределами этого района.
Она была первоначально обвинен в восьми пунктам мошеннического голосования, 10 отсчетов первичных или охвата нарушений и один Графы фальсификации или фабрикации вещественных доказательств.
Хотя ее мать, Демократический регистратор избирателей Санта-Айала, был также предметом расследования по делу, она не была списана.
Daniel' Tepfer
Obnovleno 12:11 utra, subbotoy, 26 sentyabrya 2015

78
 Ayala Foto: Ned Gerard / Fayl Photo / Connecticut Post
Foto: Ned Gerard / fayla Foto
Kupit' foto
Ayala
BRIDGEPORT -. Byvshiy gosudarstvennyy chlen palaty Kristina Ayala poluchil uslovnyy srok pyatnitsu posle togo, kak priznal sebya vinovnym v gosudarstvennykh narusheniy izbiratel'nogo zakonodatel'stva.
31-letniy Ayala, kotoryy byl izbran v 2012 godu dlya predstavleniya goroda Ist-Sayd, soglasovannyye v ramkakh sdelki o priznanii viny ne iskat' vybornuyu dolzhnost' v techeniye dvukh let.
Sdelka o priznanii viny prishel kak Ayala, kotoryy poteryal praymeriz dlya pereizbraniya na yeye gosudarstvennoy Dom siden'ye v proshlom godu, sobiralsya idti v sud v sluchaye.
Ona priznala sebya vinovnoy po dvum punktam predostavleniya lozhnykh pokazaniy i byl osuzhden sud'ya Verkhovnogo suda Erla Richards k uslovnomu tyuremnomu sroku odin god za kotorym sleduyut dva goda uslovnogo osvobozhdeniya.

Odetyy v chernuyu kurtku i yubku, yeye volosy v bulochke, Ayala otkazalsya ot kommentariyev, kak ona i yeye advokat, Gay Soares, pokinul zdaniye suda Golden Hill Street.
V period s 2009 po 2012 god, Ayala progolosovali v razlichnykh vyborakh Bridzhport Demokraticheskiy gorkoma, munitsipal'nyy pervichnyye vybory i gosudarstvennuyu pervichnyye vybory v drugikh, chem gde ona zhila v to vremya rayonakh, po rassledovaniye Komissiyey po obespecheniyu soblyudeniya gosudarstvennykh vyborakh. Ona golosovala na vseobshchikh vyborakh v 2012 godu v rayone, gde ona ne prozhivayet.

Sledovateli ustanovili, cherez shkol'nyye zapisi svoyey docheri i sobstvennyye zapisi v trudovoy knizhke Ayala, chto ona byla na samom dele, zhivushchikh na Severnom prospekte, kogda ona zayavila o registratsii zayavleniya izbirateley, chto ona zhivet na Noble avenyu.
Pozzhe, ona utverzhdala, chto dlya pervichnogo ona zhila na prospekte Noble, kogda, na samom dele, ona zhila na prospekte Hillside, kak v raznykh rayonakh golosovaniya, order na arest dachi pokazaniy pod prisyagoy gosudarstv.
Yeye sobstvennyy izbiratel'nyy komitet zayavil v svoikh dokumentakh, chto Ayala zhili na Hillside avenyu, affidevite gosudarstv.
Kogda gosudarstvennyye chinovniki vyborov pod somneniye yeye mesto zhitel'stva, Iz etikh pokazaniy, Ayala predstavili sfabrikovannyye dokazatel'stva sledovatelyam SEEC, chto ona zhila po adresu, v rayone, gde ona golosovala v to vremya kak na samom dele prozhivayet po adresu za predelami etogo rayona.
Ona byla pervonachal'no obvinen v vos'mi punktam moshennicheskogo golosovaniya, 10 otschetov pervichnykh ili okhvata narusheniy i odin Grafy fal'sifikatsii ili fabrikatsii veshchestvennykh dokazatel'stv.
Khotya yeye mat', Demokraticheskiy registrator izbirateley Santa-Ayala, byl takzhe predmetom 

Pa Daniel Tepfer
À 12:11 am, Samdi, 26 septanm, 2015

78
 Ayala Foto: Ned Gerard / File Photo / Connecticut Post
Foto: Ned Gerard / File Photo
Achte foto
Ayala
BRIDGEPORT -. Ansyen eta Rep Christina Ayala te bay yon fraz sispann Vandredi apre plede koupab de vyolasyon lwa eleksyon eta a.
Ayala nan 31-zan, ki moun ki te eli an 2012 ki reprezante East Side vil la, te dakò anba yon negosye lapriyè pa al chache biwo ochwa pou de ane.
Kontra a lapriyè te vini kòm Ayala, ki te pèdi yon prensipal pou re-eleksyon nan chèz House eta li ane pase a, te sou pou yo ale nan jijman nan ka a.
Li te plede koupab de akizasyon ki te bay yon deklarasyon fo ak te kondane pa Siperyè Jij Tribinal Earl Richards nan yon sispann tèm prizon yon sèl-ane ki te swiv pa de ane nan egzeyat kondisyonèl.

Abiye an yon levit nwa ak jip, cheve li nan yon pen, Ayala te refize fè kòmantè kòm li te ak avoka li, Guy Soares, yo kite tribinal la Golden Hill Street.
Ant 2009 ak 2012, Ayala te vote nan divès kalite Bridgeport Demokratik Town Komite eleksyon yo, yon minisipal eleksyon primè ak yon eta prensipal eleksyon nan distri lòt pase kote li te k ap viv nan tan an, selon yon ankèt pa Eta Eleksyon Ranfòsman Komisyon an. Li te vote nan eleksyon jeneral la nan 2012 nan yon distri kote li te pa t 'abite a.

Envestigatè detèmine nan dosye lekòl pitit fi l 'la ak pwòp dosye travay Ayala nan ke li te aktyèlman k ap viv sou Nò Avenue lè li te deklare ke sou aplikasyon anrejistreman elektè ke li te k ap viv sou Noble Avenue.
Apre sa, li te deklare ke pou nan prensipal li te k ap viv sou Noble Avenue lè, an reyalite, li te k ap viv sou Hillside Avenue, tou de nan distri vote diferan, arestasyon manda deklarasyon sou sèman eta yo.
pwòp komite eleksyon li te deklare nan dokiman li yo ki Ayala te viv sou Hillside Avenue, eta yo deklarasyon sou sèman.
Lè ofisyèl eleksyon eta kesyone rezidans li, eta yo deklarasyon sou sèman, Ayala prezante fabrike prèv ki SEEC envestigatè ki li te viv nan yon adrès nan yon distri kote li te te vote pandan y ap aktyèlman k ap viv nan yon adrès deyò ki distri a.
Li te okòmansman chaje avèk uit konte nan vòt fo, 10 akizasyon ki te vyolasyon primè oswa enskripsyon ak yon akizasyon ki te fè koken nan oswa fabrike prèv fizik.
Malgre ke manman l ', Demokratik Registrar nan Votè yo Santa Ayala, se te tou sijè a nan yon ankèt nan ka a, li pa te chaje.

Sa pamamagitan ng Daniel Tepfer
Nai-update 00:11, Sabado, September 26, 2015

78
 Ayala Photo: Ned Gerard / File Photo / Connecticut Post
Photo: Ned Gerard / File Photo
Bumili litrato
Ayala
BRIDGEPORT -. Former estado Rep Christina Ayala ay ibinigay ng isang suspendido pangungusap Biyernes pagkatapos pagsusumamo nagkasala sa estado paglabag sa batas ng halalan.
Ang 31-anyos na si Ayala, na noon ay inihalal sa 2012 upang kumatawan sa lungsod East Side, sumang-ayon sa ilalim ng isang sagot sa paratang linay hindi upang humingi ng inihahalal na katungkulan para sa dalawang taon.
Ang sagot sa paratang deal dumating bilang Ayala, na nawala ang isang pangunahing para sa muling halalan sa kanyang estado seat House noong nakaraang taon, ay tungkol sa upang pumunta sa paglilitis sa kaso.
Siya pleaded nagkasala sa dalawang counts ng pagbibigay ng isang maling pahayag at noon ay sentenced sa pamamagitan ng Superior Court Judge Earl Richards sa isang suspendido isang-taon na taning ng pagkabilanggo na sinusundan ng dalawang taon ng conditional discharge.

Bihis sa isang itim na jacket at palda, ang kanyang buhok sa isang tinapay, Ayala tinanggihan na magkomento bilang siya at ang kanyang abogado, Guy Soares, iniwan ang Golden Hill Street courthouse.
Sa pagitan ng 2009 at 2012, Ayala bumoto sa iba't-ibang halalan Bridgeport Democratic Town Committee, isang munisipal primaryang halalan at isang estado primaryang halalan sa distrito na iba sa kung saan siya ay nabubuhay sa panahon, ayon sa isang pagsisiyasat sa pamamagitan ng Estado Elections Enforcement Commission. Siya bumoto sa pangkalahatang halalan noong 2012 sa isang distrito kung saan hindi siya ay naninirahan.

Investigators tinutukoy sa pamamagitan ng kanyang anak na babae ni talaan ng paaralan at ni Ayala sariling mga talaan ng trabaho na siya ay aktwal na nakatira sa North Avenue kapag siya inaangkin sa voter registration application na siya ay nabubuhay sa Noble Avenue.
Sa ibang pagkakataon, inaangkin siya para sa pangunahing siya ay naninirahan sa Noble Avenue kapag, sa katunayan, siya ay nakatira sa Hillside Avenue, parehong sa iba't ibang mga distrito ng pagboto, ang pag-aresto warrant affidavit states.
Ang kanyang sariling election committee nakasaad sa kanyang mga dokumento na Ayala nanirahan sa Hillside Avenue, ang apidabit states.
Kapag estado opisyal ng halalan questioned kanyang paninirahan, ang apidabit estado, Ayala iniharap fabricated na katibayan upang SEEC investigators na siya ay nanirahan sa isang address sa isang distrito kung saan siya bumoto habang aktwal na nakatira sa isang address sa labas distritong iyon.
una Siya ay sisingilin sa walong counts ng mapanlinlang na pagboto, 10 counts ng pangunahin o enrollment paglabag at isa counts ng pakikialam sa o fabricating pisikal na katibayan.
Kahit na ang kanyang ina, Democratic Tagapagrehistro ng mga Botante Santa Ayala, ay din ang paksa ng isang pagsisiyasat sa kaso, hindi siya ay sisingilin